Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Školská rada

 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov,

Koněvova 100, 417 42 Krupka

zastoupená ředitelkou školy

 vydává

  v souladu s ustanovením §167  školského zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 

ZŘIZOVACÍ LISTINU ŠKOLSKÉ RADY

při

 Biskupském gymnáziu, Základní škole a Mateřské škole  Bohosudov

 Článek I.

Zřizovatel školské rady

Školskou radu zřizuje za zřizovatele školy Biskupství litoměřické ředitelka Biskupského gymnázia, Základní  školy a Mateřské školy Bohosudov.(§167 odst.2.)

 Článek II.

Název školy

Biskupské gymnázium, Základní  škola a Mateřská škola Bohosudov

Koněvova 100

417 42 Krupka

IČO: 70901619

Článek III.

Členství ve školské radě

 

  1. Školská rada má 9 členů.
  2. Třetinu školské rady jmenuje ředitel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 Článek IV.

Postavení školské rady

 

  1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy.
  2. Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

§ 167

1)     Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada vždy zřizuje samostatně.

2)    Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

3)    Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4)    Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5)    Nezvolí – li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

6)    Funkční období členů školské rady je tři roky.

7)    Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy  nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí  jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 § 168

1)     Školská rada

a)    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)    schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů  rozvoje školy,

f)    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)    projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy.

2)    Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3)    O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání  nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4)    Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Článek V.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 

  1. Tato zřizovací listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží zřizovatel školy, druhý školská rada a dva obdrží zřizovatel školské rady, tedy škola.
  2. Seznam členů školské rady tvoří příloha č. 1 této zřizovací listiny.
  3. Příloha č. 1 se připojuje ke zřizovací listině do 15 dnů po volbách členů školské rady, tyto volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem školské rady – příloha č. 2.
  4. Školská rada se zřizuje ke dni 1. 9. 2012.

 

 

v Krupce 30. 6. 2012                                                Mgr. Bc. Jana Pucharová

 

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři