Přejít k hlavnímu obsahu

Feuersteinova metoda

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Instrumentální obohacování je vhodné pro:

- děti a mládež běžné populace a nadané děti jako stimulační a podpůrný prostředek

- pro děti limitované - pro dospělé a seniory

- při rehabilitaci po zranění mozku

- všechny, kteří mají zájem

Metoda instrumentálního obohacování pracuje s těmito problémy u dětí:

- specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dyskalkulie

- ADHD, porucha pozornosti, nesoustředěnost - podprůměrné rozumové schopnosti

- nízké sebevědomí

- školní neúspěch

- rehabilitace po poškození mozku

Instrumentální obohacování je vhodné i pro dospělé a seniory jako trénink v těchto oblastech:

- posilování schopnosti myšlení

- řešení problémů

- strategické myšlení

- kreativní myšlení

- propojení myšlení s emocemi

Reuven Feuerstein

Mládí a studia

Prof. Reuven Feuerstein se narodil v Botosani v Rumunsku v roce 1921 v početné rodině (devět dětí) profesora judaistiky. Vyrostl v severovýchodním Moldavsku, v oblasti se silnou židovskou tradicí. V Bukurešti vystudoval učitelství a psychologii. Za druhé světové války byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu utéci. Pracoval v ilegalitě a pomáhal při organizování útěku židovských dětí do zahraničí. V roce 1944 emigroval do Palestiny, dnešního Izraele, kde pokračoval ve studiu psychologie.

Kulturní deprivace jako příčina deficitu vývoje kognitivních funkcí

Začal pracovat s dětmi a adolescenty, kteří do Palestiny přicházeli z uprchlických táborů z celého světa. Feuerstein se nevěnoval dětem jen jako učitel, ale svým svěřencům byl i vychovatelem a náhradním rodičem. Mnohé z dětí ztratily vše, i své domovy a rodiny. Feuerstein tehdy čelil velké výzvě: pomoci těmto dětem, které pocházely z různých koutů Evropy, Afriky i Asie a vyznačovaly se značnou kulturní růzností, diversitou, najít znovu chuť do života a zároveň jim dát vzdělání a umožnit jim chodit do školy. Mnohé z dětí vůbec nikdy do školy nechodily a na základě svých výkonů a projevů chování – zjištěných nízkými skóry v testech inteligence a školními neúspěchy - byly považovány za nezvratně vývojově retardované.

Feuerstein odmítl přijmout zjednodušující pojetí mentální retardace. Zjistil, že jeho svěřenci mají mnohem větší učební potenciál, než dokládaly tradiční inteligenční testy. Deficity v kognitivním vývoji těchto dětí Feuerstein připisoval nedostatku adekvátního zprostředkovaného učení. Základním problémem, jak se Feuerstein domníval, byla absence kulturního přenosu, transmise, způsobená rozvraty v důsledku války. Takto Feuerstein formuloval hypotézu kulturní deprivace jako příčiny deficitního vývoje kognitivních funkcí.

Další studium, teorie zkušenosti zprostředkovaného učení

V letech 1946-49 odjel do Švýcarska a působil zde ve funkci ředitele Psychological Services of Youth Aliah - psychologické služby pro mládež, která se rozhodla pro emigraci do Izraele- byl zodpovědný za výběr budoucích pracovníků, kteří se věnovali židovským imigrantům z Maroka, Tuniska, Alžíru, Egypta a Evropy v Izraeli. Současně navštěvoval přednášky K. Jasperse, C. G. Junga a L. Szondyho. Pak přešel do Ženevy. Tam studoval u Jeana Piageta a Andrého Reye.

Na základě svých zkušeností s prací s kulturně deprivovanými dětmi Feuerstein nesouhlasil s Piagetem v zásadní otázce vývojové psychologie. Podle Piageta je vývoj kognitivních funkcí výslednicí zrání a zkušeností s objekty. Probíhá spontánně a je na vychovateli a učiteli, aby tento vývoj respektoval. Podle Feuersteina je klíčová interakce mezi lidmi. Tuto interakci označoval jako zkušenost zprostředkovaného učení a připisoval jí hlavní roli v procesu vývoje kognitivních funkcí. Mentální vývoj dětí i dospělých je možné ovlivnit a akcelerovat. Proto později napsal monografii s názvem Miluješ mě! Nepřijímej mne, jaký jsem (You love me! Don´t accept me as I am), v níž zřetelně popisuje svůj přístup k dětem s nedostatečně rozvinutými poznávacími funkcemi. Později své představy konfrontoval i s pracemi L. S.Vygotského. Toto téma zpracoval ve své doktorské práci, kterou obhájil na Sorbonnské univerzitě v roce 1970. Od tohoto roku působil jako profesor pedagogické psychologie v Izraeli, v Ramat Gan, na pedagogické fakultě Univerzity Bar Ilan. Od roku 1978 působil i na univerzitě v Nashvillu (Tennesse, USA). Středem jeho odborného zájmu byla oblast vývojové, klinické a kognitivní psychologie v pohledu, který respektuje kulturní odlišnosti.

Instrumentální obohacování

V šedesátých letech 20. století Feuerstein založil výzkumný institut Hadassah – WIZO – Canada Research Institute, jehož úkolem bylo propojit výzkum adaptace výukového procesu, výukové a školicí činnosti a klinického poradenství. Postupem času začali s metodou instrumentálního obohacování pracovat další odborníci. Zjistili, že ji lze aplikovat v řadě dalších oblastí, než v jakých ji Feuerstein původně začal používat, například při práci s mentálně postiženými dětmi, zejména s Downovým syndromem, pro něž Feuerstein založil jakousi vzorovou kliniku. Jejím posláním bylo zavádění nových projektů, například chráněné bydlení. Součástí projektu chráněného bydlení je i takzvaný cvičný dům, kde si mladí lidé mohou osvojovat různé dovednosti potřebné pro běžný život, aby byli nezávislí na rodičích (mohou pracovat na klinice a získávají příležitosti k dalšímu vzdělávání). Výhody a aktuálnost výuky způsobu myšlení v souvislostech objevili i lidé, kteří pracují s nadanými dětmi, odborníci v oblasti marketingu a personalistiky. Profesor Reuven Feuerstein zemřel 29. dubna 2014 v Jeruzalémě.


Od 1. 9. 2022 bude na naší škole probíhat výuka podle nového školního vzdělávacího programu, do kterého bylo mimojiné zařazeno Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE).
Výuka FIE bude probíhat jednu hodinu týdně v půlených třídách.

Cílů této metody je hned několik, a to "naučit se učit", zklidnit se u učení, vnímat učivo komlexně, rozšiřuje se slovní zásoba, odhalují se významy slov,...

V hodinách se žáci nehodnotí.

Kdo z vás by se chtěl  dozvědět více, podívejte se na www.ucime-se-ucit.cz nebo na www.atc-feuerstein.cz.

Kdo z vás by se chtěl  dozvědět více o metodě Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE), nabízíme vám tzv. ochutnávku, která by se uskutečnila pro veřejnost v říjnu v odpoledních hodinách.

Kdo byste měl o ochutnávku zájem, přihlaste se Mgr. Rubášové na mail: rubasova@bgbzs.cz.