Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty a nadace

 

DIGIPROPAST a DIGIPOMŮCKY - soukromé a církevní školy 2023

Evidenční číslo projektu : 0087/DIGI/2023

Realizace projektu : 1.1.2023 - 31.12.2023

V roce 2023 je naše škola zapojena do výzvy MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a podpory vybavení škol digitálními učebními pomůckami  – pořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami určené pro soukromé a církevní školy.

Cílem projektu je  podpora  vybavení škol nedostatečným technickým vybavením a  zároveň pořízením pokročilých digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Využitím nových technologií se rozvíjí nové znalosti a dovednosti napříč vzdělávacími oblastmi a i pro různé stupně vzdělávání (základní školy, střední školy).

 Škola použila z dotace částku ve výši 197 424, 79 Kč z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek.

PROJEKT OP JAK – Škola naruby v OP JAK

     Cílem projektu, který potrvá do června 2025, je podpora našich dětí v MŠ a žáků ZŠ, ŠK, družiny a SVČ a učitelů (včetně podpory jejich profesního růstu formou vzájemných hospitací) v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, jako je: projektová výuka ve škole a mimo školu, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání.

     Pozice speciálního pedagoga díky projektu umožní zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se SVP. Komunitním a odborným setkáváním podpoříme i vzájemné porozumění, mezigenerační soužití, zájem a odpovědnost za dění v komunitě, otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

     Díky projektu získávají žáci i podporu např. na tolik oblíbených příměstských táborech.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

PROJEKT OP JAK - Učíme se navzájem v OP JAK

     Cílem projektu, který potrvá do srpna 2024, je podpora žáků gymnázia a učitelů (včetně podpory jejich profesního růstu formou DVPP a vzájemných hospitací) v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, jako je: projektová výuka ve škole a mimo školu, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání a fiktivní firma.

     Pozice kariérového poradce díky projektu umožní vytváření pozitivního vztahu žáků ke zvolené profesi či dalšímu studiu. Komunitním a odborným setkáváním podpoříme i vzájemné porozumění, mezigenerační soužití, zájem a odpovědnost za dění v naší komunitě, otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

     Díky projektu žáci získávají i podporu učitelů na zahraničních expedicích, např. ve Španělsku, ve Vídni, v Německu, v Belgii a ve Francii. Žáci se tak již mohli např. podívat, jak vše funguje v OSN či v Evropském parlamentu.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky                                                   

                    

PROJEKT OP VVV - ŠKOLA PRO VŠECHNY III

     Podpora tohoto projektu směřovala na ZŠ a MŠ. Cílem projektu byla podpora žáků MŠ a ZŠ ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich vzájemná spolupráce a zavedení nových metod ve výuce; dále organizace projektových dnů ve škole i mimo školu a komunitně osvětových setkání. Projektem se podporovala i mimoškolní činnost žáků, a to realizací Klubů deskových her a Čtenářského klubu.

     Účastníci projektu velmi ocenili podporu, které se jim v rámci projektu dostalo, a to zejména: efektivní vyučovací metody, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí; velké množství zajímavých vzdělávacích materiálů; ukázky vhodných metod, programů a zejména pořízení 20 notebooků a práce s nimi v hodinách.

     Také se díky projektu děti a žáci školy podívali na exkurzi do mýdlárny, čokoládovny, či si zkusili péči o koně.

 

PROJEKT OP VVV - ŠKOLA PRO VŠECHNY II

     Podpora tohoto projektu směřovala na ZŠ a MŠ. Cílem projektu byla podpora žáků MŠ a ZŠ ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich vzájemná spolupráce a zavedení nových metod ve výuce; dále organizace projektových dnů ve škole i mimo školu a komunitně osvětových setkání. Projektem se podporovala i mimoškolní činnost žáků, a to realizací Klubů deskových her a Čtenářského klubu.

     Účastníci projektu velmi ocenili podporu, které se jim v rámci projektu dostalo, a to zejména: efektivní vyučovací metody (např. tandemová výuka, BOV, FIE), které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí; velké množství zajímavých vzdělávacích materiálů; ukázky vhodných metod, programů (např. GeoGebra, padlet), pomůcek (např. BeeBoty, Ozoboty) a pracovních listů.

 

PROJEKT OP VVV – UČÍME SE NAVZÁJEM II

     Podpora tohoto projektu směřovala na gymnázium. Cílem projektu byla podpora žáků nižšího i vyššího gymnázia ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich vzájemná spolupráce a zavedení nových metod ve výuce; dále organizace projektových dnů ve škole i mimo školu a komunitně osvětových setkání. Projektem se podporovala i mimoškolní činnost žáků, a to realizací Čtenářského klubu a tolik oblíbených Klubů občanského vzdělávání, kde si žáci založí svou firmu, ve které se učí zvládat management, marketing a logistiku.

     Účastníci projektu velmi ocenili podporu, které se jim v rámci projektu dostalo, a to zejména: efektivní a zajímavé vyučovací metody (např. FIE, BOV); velké množství zajímavých vzdělávacích materiálů; ukázky vhodných metod, programů (např. PASCO, padlet), pomůcek (např. Ozoboty), pracovních listů; možnost DVPP a také možnost navštívit v rámci krátké stáže jinou školu a nasdílet tak s vyučujícími další příklady dobré praxe.

 

PROJEKT OPZ – DĚTSKÝ KLUB V KRUPCE

     Podpora tohoto projektu směřovala na 1. stupeň ZŠ a trvala až do prosince 2022. Projekt reagoval na potřeby zákonných zástupců žáků 1. stupně naší školy s cílem zvýšit jejich uplatnění na pracovním trhu. Výstupem projektu bylo zajištění služby péče o žáky 1. stupně ZŠ za účelem zvýšení zaměstnanosti zákonných zástupců a usnadnění slučitelnosti jejich pracovního a soukromého života.

     Dětský klub byl v provozu v pracovní dny od 15.30 do 20.00. Dalším výstupem projektu byla také realizace šesti pětidenních a dvou dvoudenních příměstských táborů v době školních prázdnin, jež se staly velmi oblíbené a žádané.

NADACE RENOVABIS

     RENOVABIS ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí vyhlašuje program pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR. Cílem programu je podpořit projekty katolických škol, které pomohou vybraným školám zkvalitnit výchovu a vzdělávání poskytované žákům a studentům a zvýší jejich konkurenceschopnost v regionu.

     Naše škola získala z tohoto programu podporu v těchto projektech: projekt „VÝTAH JAKO ŘEŠENÍ MOBILITY“ (prostředky na zpracování projektové dokumentace k výtahu); projekty „EKUMENICKÉ PUTOVÁNÍ“ zaměřené na poznávání religionisticky zajímavých koutů ČR; v minulosti se z tohoto programu vybudovala také učebna rétoriky či učebna chemie a fyziky.

 

 

GRANT KNAUF INSULATION

web: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST | KRUPKA | Výrobní závod Knauf Insulation (knaufinsulation-krupka.cz)

     Knauf Insulation v rámci své spotřebitelské odpovědnosti podporuje grantovou činností inovativní a kreativní projekty, které mají pozitivní dopad na lokální životní prostředí, kulturu a vzdělání obyvatel, zkvalitnění života sociálně ohrožených skupin občanů (děti, senioři, lidé s handicapem aj.).

     Naše škola získala z tohoto programu podporu v těchto projektech: projekt „EKOSPOTŘEBITEL“, který posiluje ekologickou, finanční a přírodovědnou gramotnost žáků; v minulých letech byl podpořen projekt „KRUPSKÝ DOPRAVÁČEK“, jež pomohl vybudovat v areálu školy dopravní hřiště a vedl k podpoře dopravní výchovy, terénní výuky, k rozvoji a učení v podnětném prostředí a ke zvýšení bezpečnosti žáků; či projekt „ČTENÁŘSKÝ KLUB V KRUPCE“, který v nově vytvořené knihovně a čítárně podpořil všechny účastníky při budování vlastních pevných čtenářských návyků a čas nad knihou jim představil jako dobrodružství, zábavu a nenásilné poučení. Nesmíme zapomenout ani na projekt „PŘÍRODNÍ UČEBNA V KRUPCE“ díky kterému došlo k rekonstrukci altánů, projekt „NÁVRAT KE KOŘENŮM“ a projekt „BRÁNA JAZYKŮM OTEVŘENA“, ve kterém se rekonstruovala jazyková učebna a otevřely se jazykové kurzy pro širokou veřejnost.

KI_logogrant-program

NADACE ORLEN UNIPETROL

web: Nadace Unipetrol

     Nadace Unipetrol podporuje nadané žáky, výjimečné pedagogy a pomáhá školám zvyšovat úroveň polytechnického vzdělávání, a to v Grantovém programu pro školy, Pedagogickém grantu a Stipendijním programu.

     Naše škola získala z tohoto programu podporu již v několika projektech, ve kterých byli učitelé i někteří žáci proškoleni v používání výukových pomůcek, které byly samozřejmě také pro školu zakoupeny. Díky těmto projektům se také mohly konat tolik oblíbené vědecké tábory.

     Dále jsme se také umístili na krásném 2. místě v celostátní soutěži esejí na téma Báječné hodiny s chemií a v rámci Studentské vědecké konference jsme získali 1. místo (Kryštof F. Tománek), 3. místo (Leona Flenerová) a cenu Nadace Unipetrol (Michal Posel).

Nadace Unipetrol zveřejnila článek o finále ČR Horizon Hydrogen Grand Prix – Střední škola Educhem

 

ÚSTECKÝ KRAJ - IKAP

     Jedná se o projekt Ústeckého kraje z OP VVV směřující ke zvýšení polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a podpory inkluze a spolupráce na středních školách.

     Někteří pedagogové naší školy byli zapojeni do aktivit vedoucích ke zvýšení pedagogických kompetencí na škole a nadále jsou členy Odborných metodických skupin OMS. Z projektu byly rovněž zakoupeny některé pomůcky (např. mikroskopy, kostra člověka) a hrazeny velmi zajímavé exkurze našich žáků do průmyslových závodů (sklárna, automobilka, pivovar...), či do IQLandie a Techmanie. Do budoucna chceme v rámci IKAP využít i služeb Mobilního centra kolegiální podpory.

  IKAP.jpg

 

ÚSTECKÝ KRAJ – MOTIVAČNÍ A DOTAČNÍ PROGRAMY

web: Ústecký kraj: Titulní stránka (kr-ustecky.cz)

     Již pravidelně se naše škola účastní dotačního programu „Prevence rizikového chování v ÚK“, a to zejména projekty „KURZ PRIMÁRNÍ PREVENCE“; tedy adaptačními pobyty pro nově příchozí žáky. Hlavním cílem je vždy vytvořit soudržný a spolupracující kolektiv žáků založený na vzájemném pochopení a toleranci. Dodržování stanovených pravidel a úcta k sobě samému i k ostatním by neměla být žákům také cizí. Kurz primární prevence tak poskytne jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy, přispěje k tvorbě pozitivního sociálního klimatu.  

     Dále se pravidelně účastníme dotačního programu „Volný čas“, a to v rámci navazujících projektů „LÉČÍME POHÁDKOU“. Říká se „Veselá mysl, půl zdraví“. Dramatické soubory „Bodlo“ a „Bodlinka“ se tedy vždy rozjedou do nemocnic a Domovů s pečovatelskou službou rozveselit dětičky a stařečky svým interaktivním pásmem pohádek, písniček, říkadel, scének a soutěží. Snad jim tak dodají trošku kuráže a radosti do života a odpoutají pozornost od strachu z bolístek a samoty.

     V minulosti jsme se také zúčastnili motivačního programu „Dobrá škola“ a „PAŽIT“.

ÚSTECKÝ KRAJ – odbor Životní prostředí a zemědělství

     Již pravidelně se naše škola účastní dotačního „Programu pro rozvoj EVVO na území Ústeckého kraje“, a to v oblasti rozvoje EVVO ve školách, kde využíváme zajímavé výukové metody vrstevnického vzdělávání. Žáci naší školy předávají velmi efektivně, zábavně a netradičně znalosti a dovednosti mladším žáčkům své i dalších škol a školek v Ústeckém kraji.

     Můžeme například jmenovat projekty: „BEZPEČNĚ A UDRŽITELNĚ V ÚK“ s dopravní tématikou; dále environmentální programy „ENVIROPOHÁDKY“, „SNĚHURKA A 7 KONTEJNERŮ“ a „ŽÍŽALENÍ ANEB CO JE VERMIKOMPOSTÉR“; nebo program podporující místně zakotvené učení „ZNÁŠ SVOJE MĚSTO?“. Zejména naše environmentální programy se staly velmi populární a poptávka po nich je opravdu veliká.

     Ve školním roce 2022/23 se realizoval projekt „RENOVACE KOMUNITNÍ ZAHRADY S JEZÍRKEM A VYTVOŘENÍ PŘÍRODNÍ UČEBNY“. Ekotým Biskupského gymnázia společně s žáky, rodiči, učiteli a sousedy v areálu školy renovoval záhony u jezírka a v přístřešku vytvořil přírodní učebnu a odpočinkové zázemí, na které navazují workoutové prvky (hrazdy) umístěné naproti velké tělocvičně. Součástí zahrady jsou nyní i vyvýšené záhony, kde si žáci pěstují bylinky, květiny i zeleninu, a také kompostér, protože myslíme na udržitelnost. Žáci ve výuce již využívají přírodní učebnu, čímž podporujeme venkovní učení.

     Na školní rok 2023/24 je podán projekt „EKOLOGIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY V AREÁLU ŠKOLY“, kdy chceme pokračovat vybudováním dalších 5 vyvýšených záhonů. Aby byla komunitní zahrada v areálu školy dostupnější všem, je potřeba udělat či renovovat chodníčky, nyní již ohrožují bezpečnost žáků a rodičů. Pro ekologizaci areálu také chceme umístit solární lampy (10 ks) a koše na tříděný odpad.

     Odbor Životní prostředí a zemědělství také spolupořádá s Klubem ekologické výchovy (jehož je naše škola členem) setkávání koordinátorů EVVO a také i velmi oblíbené Žákovské ekologické konference ŽEK, kde žáci základních a středních škol prezentují a sdílejí s ostatními své zajímavé environmentální projekty. Naše škola se pravidelně účastní krajské ŽEK v Mostě, v roce 2019 jsme se účastnili s příspěvkem žákyně Adély Lázničkové dokonce celostátní konference v Praze.

     Klub ekologické výchovy ocenil i naši koordinátorku EVVO; Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D. získala ocenění Ústeckého kraje „Lipová ratolest“ za soustavnou činnost v environmentálním vzdělávání žáků Ústeckého kraje.

      logo KEV.png

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TEREZA

web: Spolupracujeme s učiteli a rodiči | TEREZA (terezanet.cz)

     Vzdělávací centrum TEREZA umožňuje školám účast v mezinárodním programu „EKOŠKOLA“, jehož vize je založena na pozitivním efektu vrstevnického vzdělávání. Další programy, jimiž se TEREZA profiluje, jsou založeny na principu podpory BOV (Globe, Badatelé) či terénní výuky (Učíme se venku). Dále se TEREZA věnuje i DVPP, metodické opoře a podpoře a grantové činnosti.

     Naše škola získala prestižní mezinárodní titul Ekoškola již 4x. Na škole funguje cca 15 let Ekotým, který již ve škole i ve svém okolí mnohé změnil. Pomáhal vytvořit jezírko, přírodní učebnu, naučnou výzdobu chodeb školy „Mořský svět“ i výzdobu zdi u příjezdu do města. Nejvíce se Ekotým soustřeďuje na vrstevnické vzdělávání a místně zakotvené učení.

    TEREZA škole poskytla metodickou oporu a podporu (projekt „LEKTOŘI A MENTOŘI EKOŠKOLY“ či projekt „MISTŘI KOLEGIÁLNÍ PODPORY“), a také jsme se zapojili do kampaně „OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“ (osobními malými skutky ke klimatické změně) a do projektu „MENU PRO ZMĚNU“.

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

weby: NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI - Pomáháte? Pomůžeme! (nros.cz) a Vy rozhodujete, my pomáháme (itesco.cz)

     Této Nadaci říkáme ve škole Nadace Tesco, protože se pravidelně účastníme jejího grantového programu „Vy rozhodujete, My pomáháme“, a ten spolupořádá Nadační fond Tesco. Můžeme zmínit např. projekt „LETNÍ TÁBOR PRO VŠECHNY“, díky kterému jsme mohli uspořádat příměstské tábory pro všechny žáky, kteří projevili zájem.

   

    

MĚSTO KRUPKA A JEHO GRANTOVÉ PROGRAMY

web: Dotace: Krupka (krupka-mesto.cz)

     Naše škola se pravidelně účastní i grantových programů, které vyhlašuje město Krupka. Můžeme zmínit např. program „Sport“ a „Volný čas“. Máme velmi dobrou zkušenost i se spoluprací s městskou samosprávou, zejména v oblasti výchovy a vzdělávání, ale taky v oblasti udržitelného rozvoje obce.

krupka-logo-lagraphica-01.jpg

PROGRAM INTERREG - PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT SASKO

web: https://www.sn-cz2027.eu/cz/program/co-je-interreg  

     Program spolupráce Interreg - Česká republika – Svobodný stát Sasko podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů.

     Díky tomuto programu jsme navázali dlouhodobou spolupráci se spolkem Schola ludus Tschechisch-deutscherBildungsverein e.V Dresden; např. v rámci projektu „30 LET SVOBODY“, kde jsme si připomenuli výročí Sametové revoluce. Zástupci Scholy ludus se také zúčastňují komunitních aktivit naší školy (např. Charitativního běhu Krupkou) a někteří naši učitelé jezdí do Scholy ludus vyučovat.

     V současnosti se chystá přeshraniční projekt zaměřený na EVVO „Udržitelnost bez hranic“, ve kterém bude naše škola partnerem.

      

 

SPOLEK NA ZÁCHRANU BOHOSUDOVSKÝCH VARHAN

web: Bohosudovské varhany - sbírka na jejich obnovu (varhanybohosudov.cz)

     V bazilice Bolestné Panny Marie v Bohosudově, která se nedávno stala národní kulturní památkou, se nacházejí vzácné varhany. Tyto varhany však nutně potřebují rekonstrukci, aby nám i nadále mohly sloužit a hrát při různých příležitostech. Proto vznikl Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Ten si dal za cíl postupně prostřednictvím pořádaných akcí sbírat finance na jejich opravu.

     Prostřednictvím např. projektu „CESTA ZA PÍŠŤALAMI“ se Spolek snaží znovu přivést do nádherných prostor baziliky společensko-kulturní život (konáním koncertů různých žánrů, výstav, besed, přehlídek...), rozšířit do povědomí široké veřejnosti existenci vzácných varhan evropského formátu, které by tak mohly hrát i budoucím generacím.

logo varhany.png