Přejít k hlavnímu obsahu

Přípravná třída

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

· O zařazení dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

· Cílem je připravit děti na vstup do první třídy, zvládnout těžkosti spojené s nástupem do školy a předcházet tak školní neúspěšnosti.

· Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.

· Výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin. Dětem je k dispozici stravování ve školní jídelně MŠ a pobyt ve školní družině, která je v provozu je od 6:00 do 16:30 hodin.

· Výhody přípravné třídy

- docházka do přípravné třídy je bezplatná

- hravá forma vzdělávání v programových blocích střídaných s relaxací

- skupinová logopedická prevence

- individuální přístup k dětem a malý kolektiv

- moderní metodika vyučování

- využití prostorů školy - tělocvična, hřiště, učebna s interaktivní tabulí

· Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy je možné podávat během zápisu průběžně až do 30. 4. 2023.

· Zákonní zástupci dítěte předloží k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a doklad o odkladu školní docházky, pokud jim byl vydán.