Přejít k hlavnímu obsahu

Rada školské právnické osoby

Jednací řád Rady Školské právnické osoby Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, Koněvova 100, 417 42 Krupka 1, tel./fax. 417 862 507, e-mail:info@bgbzs.cz, www.bgbzs.cz

Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 Zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutím zřizovatele Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov Biskupství litoměřického ze dne 30. 11. 2009 s účinností od 1. 7. 2010.

Článek 1

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je tříčlenná. Členové rady volí ze svého středu svého předsedu. Funkční období člena rady je 5 let.

Článek 2

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004

a) dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,

b) schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,

c) schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,

d) schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO,

e) projednává návrhy změn zřizovací listiny,

f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,

g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,

h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,

i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.

Článek 3

Rada ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se schází podle zákona nejméně 2× ročně a dále podle potřeby. Radu ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov svolává její předseda. Nesvolá-li předseda zasedání rady ŠPO po dobu jednoho roku, může ji svolat jiný člen rady ŠPO.

Článek 4

Při rozhodování Rady ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je hlasovací právo členů rovné. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Schválená usnesení se vyhotovují písemně. Usnesení podepisuje předseda rady ŠPO.

Článek 5

Radu ŠPO Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je povinen svolat její předseda na žádost ředitele ŠPO. Nesvolá-li ji na žádost ředitele do 30 dnů, může zasedání svolat ředitel.

v Krupce 30. 6. 2012

ČLENOVÉ RADY ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Bc. Gabriela Doušová
Mgr. Ivana Růžičková